Den Fynske Samarbejdsmodel

Den fynske samarbejdsmodel

I 2012 gik de fynske biblioteker sammen om 4 store projekter under navnet ”Den fynske Tone”, hvor der blev sat fokus på materialevalg & -samling, erhvervsnetværk, Biblioteksklub Fyn og PR/markedsføring. Efterfølgende blev der i 2016 samarbejdet om ind-satser for samskabelse, frivillighed og borgerdeltagelse.
På baggrund af erfaringerne fra de foregående års samarbejdspro-jekter har der været et ønske om at styrke samarbejdet, men samti-dig ændre tilgangen til projekter eller indsatser, så de fynske biblio-teker, der ønsker at deltage, kan gøre det, og at alle ikke behøver at være med hver gang.
Derfor er her en mere lempelig model, som kan skræddersyes fra gang til gang, samt skabe fælles sprog og platform for de involvere-de parter.
3 niveauer af samarbejde:

Fælles projekter - Alle 8 biblioteker er med i hele projektet eller indsatsen
Projekter på tværs – 2-3 biblioteker går sammen om projektet eller indsatsen
Lokale projekter – 1 bibliotek har projektet eller indsatsen, men et eller flere af de fynske biblioteker er samarbejdspartner

Hvad tager modellen udgangspunkt i?

Modellen er opbygget af projektredskaber opdelt i 5 faser:

  • Ideudviklingsfase
  • Aftalefase
  • Opstartsfase
  • Projektudviklings- og afviklingsfase
  • Driftsfase

Modellen:

  • bruger spørgsmålsteknik til at kunne tage stilling til faserne og kan varieres fra projekt eller indsats til projekt eller ind-sats.
  • kan skaleres alt efter størrelse på projekt eller indsats.
  • er fleksibel, så det er muligt for de enkelte biblioteker er være med i de faser, hvor det er relevant, og hvor de kan bidrage, hvis det passer til projektet eller indsatsen.
  • er transparent, så når aftalefasen og samarbejdskontrakterne er på plads, kan alle se, hvilket bibliotek der deltager og bi-drager med hvad.