Foto: Colourbox

Lånesamarbejde og kørselsordning

Overbygningsfunktioner og de nationale ordninger i lånesamarbejdet

Centralbibliotekerne og Statsbiblioteket har materialeforsyningsoverbygningen for folkebibliotekerne inden for alle medier. Den særlige musikoverbygningsordning er ophørt.

Betaling for Fjernlån:
Aarhus Kommunes Biblioteker opkræver fra 1.1.2009 en låneafgift på 25 kr. pr. lån
Frederiksberg Kommunes Biblioteker opkræver ligeledes en låneafgift på 25 kr. pr. lån, dog kun for lån af musik og multimedier (spil) svarende til de materialer, de fik tidligere fik centralbibliotekstilskud til.

Kontakt til Fjernlån i Centralbiblioteket:
Tlf: 6551 4466 / 6551 4479
Email fjernlaan-bib@odense.dk

Retningslinjer for det interurbane lånesamarbejde

"Med hensyn til Centralbibliotekernes overbygningsforpligtigelse, skal overbygningsmaterialerne skal være gratis til rådighed for borgere i hele landet / andre folkebiblioteker at låne (dvs. ingen mellemkommunal betaling for lån). De ydelser Centralbibliotekerne stiller vederlagsfrit til rådighed fremgår af rammeaftalerne mellem CB’erne og Kulturministeren. Dette omfatter ikke nærmere regler for overskridelse af lånetiden og bortkommet materiale. Her er det den enkelte kommune der fastsætter et reglement i henhold til bestemmelserne i Biblioteksloven. Centralbibliotekernes overbygningsmaterialer er møntet på at være i cirkulation og i videst muligt omfang tilgængeligt for landets folkebiblioteker. Derfor er det relevant at kunne genfremskaffe eksemplarer fhv. hurtigt efter evt. bortkomst. 

Et interurbanlån er et lån mellem biblioteker, og ikke blot et led i et udlån til en bruger. Det følger af de almindelige erstatningsregler for lån, at låntager bærer et objektivt ansvar for det låntes værdi. Fra det øjeblik et bibliotek afsender materiale til et låntagende bibliotek og indtil det er returneret, er låntagende bibliotek ansvarlig for bortkomst eller skader af enhver art. Låntagende bibliotek er også forpligtet til at erstatte materialet, eller betale långivende bibliotek de forventede omkostninger i forbindelse med bortkomst eller skade. Det anbefales, at et bibliotek fastsætter nærmere regler for erstatning af materiale i sin servicedeklaration.

Styrelsen har i en tidligere skrivelse anbefalet, at långivende bibliotek først sender erstatningskrav, når bortkomst er erkendt eller tidligst 3 måneder efter sidste hjemkaldelse. Det er dog udelukkende en anbefaling, da det er bibliotekerne/kommunalbestyrelsen, der fastsætter egne regler. 

Et bibliotek kan ikke antages at være forpligtet til at tilbagebetale erstatning, hvis et bibliotek, der har betalt erstatning, senere returnerer materialet. Det skyldes, at erstatningsmellemværendet er afsluttet, og at vedkommende bibliotek normalt ikke længere har nogen økonomisk interesse i at modtage materialet (et tilsvarende eller andet eksemplar er typisk genanskaffet). Et bibliotek bestemmer således selv, om det vil tilbagebetale erstatning.

Hvis I ønsker at gøre særlige vilkår gældende i forhold til jeres brugers lån af materialer fra andre biblioteker, skal forholdet fremgå tydeligt af jeres reglement." (SLKS, juni 2018)

Udgangspunktet for fjernlån og lånesamarbejde mellem danske biblioteker er vejledningen ”Retningslinjer for det interurbane lånesamarbejde”, som senest er revideret i 2012.
Den ses på Slots og Kulturstyrelsens hjemmeside under punktet Nationale ordninger – Lånesamarbejde.

Statsbibliotekets initierer et nationalt forum for erfaringsudveksling: Netværk for lånesamarbejde

Dansk BiblioteksCenter's statistik over bestillinger
Statistik over bestillinger til bibliotekerne - bibliotek.dk, Palles Gavebod og DanBib

Særligt om lån fra Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og institutbiblioteker.
Statsbiblioteket har principielt alt dansk materiale og den nationale forpligtigelse til at udlåne det.
Læs mere her
Det Kongelige Bibliotek har også alt dansk materiale i Nationalsamlingen, men der er intet udlån herfra. Læs mere her

Der gælder særlige regler for udlån fra institutter ved Århus Universitet og Københavns Universitet.

Erindringskasser
Se pdf-fil i højre side af skærmbilledet

Læsekredstasker i centralbiblioteksområdet
Odense Bibliotekerne tilbyder fynske læsekredse udlån af læsetasker med 10 ens bøger samt en mappe med boganmeldelser.  Udvalget af bogtitler bliver løbende udskiftet.
Bestillingen skal sendes til info1-bib@odense.dk.

Kørselsordningen

Kontaktperson vedr. de regionale ruter: Christian Ditlev Johansen, Odense Biblioteker og Borgerservice,

tlf. 5154 4452, mail: chrdj@odense.dk

Den nationale rute
Se alle oplysninger om kørselsordningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Køreplan for den nationale rute, knudepunkter, hvad medtages, regler for sortering, mærkning og pakning, samt kontaktperson i Styrelsen.