Teknologi for alle (2019)

Teknologi for alle i overskrifter
• Nationalt overbygningsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen
• Kan ses i forlængelse af Digital Transformation - med fokus på borgerne
• Centralbibliotekerne i Roskilde, Odense og Vejle (projektejer)
• 1-årigt forsøg (2019), der skal pege fremad
• 5 x 2 biblioteker skal deltage i en testperiode i efteråret, målgruppen er små og mellemstore biblioteker
• Velkomstbrev med invitation og en teknologisk gimmick udsendt til landets biblioteker

Forløb 1: wearables og kroppen indeholder blandt andet:

  • En kuffert med materialer, der kan prøves af

  • Noget om fortid, nutid og fremtid som oplæg til debat med målgruppen af borgere

  • Introduktion til biblioteksansatte via webinar

  • Test ud fra en valgt målgruppe på et mindst et bibliotek i øst og et i vest

  • Opsamling af erfaringer og evaluering

Forløb 2: Maskiner og kunstig intelligens

Forløb 3: Hjemmet og Internet of Things

Forløb 4: Sociale medier, relationer, kommunikation og teknologi

Forløb 5: Under planlægning

Interesseret så kontakt Stefan Nüchel: stefn@vejlebib.dk

 

Uddybende beskrivelse

Teknologi for alle - digitale læringsforløb


Baggrund og motivering

Projektet sætter fokus på bibliotekernes rolle som aktiv formidler, medspiller og støtte for borgere i den teknologiske udvikling. En udvikling som i den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er beskrevet, som så hastig, voldsom og uforudsigelig, at det vil udfordre og ændre vores samfund på måder, vi endnu ikke kan forestille os.

Projektet bygger videre på den transformationsindsats og det visionsarbejde, som centralbibliotekerne har sat i gang i første del af 2018 og har fokus rettet mod de udfordringer den eksponentielle teknologiske udvikling giver.

På det enkelte bibliotek kan det være en udfordring at følge udviklingen, afprøve og udvælge teknologier og derudover få ideerne til at formidle, udtænke aktiviteter og evt. finde samarbejdspartnere. Dette projekt vil hjælpe biblioteker med at løfte opgaven på landsplan.


Projektet skal sikre at:

- Bibliotekerne understøtter borgerne i den digitale transformation og sørge for relevante tilbud og viden inden for området

- Bibliotekerne har udviklet greb og redskaber til at give adgang til og indsigt i nye teknologier

- Centralbiblioteker understøtter at disse kompetencer og muligheder er til stede på biblioteker landet over.

Den accelererende teknologiske udvikling gør det ikke til en nem eller simpel opgave, men det er en oplagt mulighed og opgave for bibliotekerne at give alle borgere adgang til og forståelse for nye teknologier. Der skal tænkes i forskellige niveauer: adgang, formidling/forståelse og medskabelse, så ambitioner og tilbud kan sættes forskelligt i forhold til teknologiers modenhed og lokale resurser.

Digital dannelse og den digitale transformationen

Det nationale indsatsområde i 2018-19 handler om digital transformation. Projektet her skal understøtte bibliotekernes mål og ambition om at

Bibliotekerne skal være digitalt kompetente og med til at styrke borgerne i den digitale transformation

Visionspapiret, som ligger til grund for analysen og forundersøgelse for organisationsforløb giver bibliotekerne følgende opgave:

Bibliotekerne understøtter og løfter borgernes digitale dannelse og teknologiske forståelse med ny viden, grænsesøgende nysgerrighed og smittende kreativitet

 

Herunder understøtter projektet følgende pejlemærker i visionspapiret:

- Bibliotekerne er løftestang for, at alle borgere kan deltage aktivt i et stadigt mere digitalt samfund

- Bibliotekerne er smeltedigel for digital udvikling, læring og formidling

- Bibliotekerne arbejder målrettet med at spotte trends og handler hurtigt på digitale strømninger.

Afsættet i projektet er en bred forståelse af digitale kompetencer. Dermed matcher bibliotekerne også folkeskolernes nuværende udvikling, især med tanke på det fremstormende begreb 21. Century skills og etablering af valgfaget teknologiforståelse i folkeskolen. Formålet her er at flytte børn og unge fra at være passive forbrugere af teknologi til at blive reflekterede brugere og medproducenter. Disse muligheder skal også være tilgængelige for andre dele af befolkningen.

 

Flere målgrupper skal indtænkes i projektet; men det at tænke i familien, som en målgruppe, er en oplagt mulighed. Ikke bare skaber vi rum for bedre samtaler i samfundet, men sørger også for at udbrede forståelse og indsigter til hele familien. Biblioteket er netop stedet, hvor hele familien kan tænke og lære sammen. Indsatser kan selvfølgelig også målrettes forældre eller endda bedsteforældre.

Et konkret og helt aktuelt eksempel kunne dog være de mikro-computere 4. klasses-elever møder i skolen i nærværende skoleår. I dette tilfælde vil projektet se på hvordan bibliotekerne kan spille ind med tilbud i forhold til elever, familien og skolen.

Automatisering, kunstig intelligens, robotter og Internet of Things kommer til at ændre vores hverdagsliv og arbejde fundamentalt. Vi kan slet ikke forestille os, hvad der kommer til at ske de næste ti år, fordi den teknologiske udvikling sker eksponentielt (Jason Griffey, Berkman Klein Center for Internet & Society; Harvard University).

De udfordringer skal projektet her arbejde med. Der skal udvikles nye og tidssvarende tiltag, der styrker borgernes digitale kompetencer og dermed understøtter dem i den digitale transformation.

 

Projektbeskrivelse

Projektet består overordnet af følgende dele:

- Rammesætning og samarbejdspartnere

- Metodeudvikling, designguide og udformning af 5 koncepter/forløb

- Test af koncepter og forløb

- Evaluering

- Overgang til drift

Projektet vil helt overordnet udvikle metoder til udvælgelse og test af nye relevante teknologier, udarbejdelse af forløb, samt greb til udbredelse af forløbene.

Udvikling af metoder til udvælgelse og test skal sikre relevant viden og tilbud. Metodeudvikling, designguide og konceptudvikling skal sikre greb til adgang og indsigt i de nye teknologier. Løbende videndeling og formidling af tilbuddet skal sikre at tilbuddene er landsdækkende. Etablering af netværk vil sikre udbredelse af tilbud, relevans og afdækning af behov.


Rammesætning og de fem teknologier

Analyse af de nyeste teknologier (desktop research). Fem teknologier udvælges og testes. Metoder og guide til udvælgelse og test udvikles og beskrives.

Udformning af metoder og konkrete tilbud

Under dette delelement udvikles metoder til at bringe teknologier i spil på bibliotekerne. Hvilke metoder og greb skal i spil for at skabe de rette læringstilbud og videndeling? Fokus er her både på biblioteker og borgerne.


Test og udrulning

Under dette delelement testes de fem tilbud. Testbiblioteker findes og alle tilbud afprøves. Løbende evaluering og modificering. Når projektfasen er overstået, tilrettes designguides og metoder. Videndeling via artikler og temadag.


Evaluering

Metoder evalueres og driftsforslag udarbejdes.


Organisering

Vejle Bibliotek har projektledelsen. Odense og Roskilde er med i projektgruppen. Der arbejdes med en øst/vest model for projektet.


Mål og formål

Understøtte borgerne i den digitale transformation. Tilbud på alle landets biblioteker og lige muligheder for digital dannelse.

Et delmål er at understøtte udviklingen af biblioteket som en central spiller på det digitale område, også når det gælder de nyeste teknologier.

Bibliotekerne skal fremstå som kompetente medspillere, der er med til at styrke borgerne i den digitale transformation.

Et andet overordnet mål er at sikre, at bibliotekerne har kompetencerne i forhold til nye teknologier og har redskaber til at formidle dem. Dermed er der et underliggende kompetencegreb i projektet. Dette vil give biblioteker bedre muligheder for at være på forkant med den teknologiske udvikling, spotte trends og se udviklingsmuligheder tidligere.

Målgruppe Projektet vil have specifik fokus på de små- og mellemstore biblioteker.

Samarbejdspartnere Der vil i projektet være flere mulige samarbejdspartnere. Alt efter behov og hvilke kompetencer projektgruppen skal bruge i udarbejdelsen af designguiden og udviklingen af tilbud, kan samarbejdspartnere rette sig mod partnere med ekspertise inden for eksempelvis læring og teknologi.


Videndeling af projektet

For at nå ud i alle kroge af landet vil alle landets biblioteker modtage et håndskrevet brev med en lille teknologisk gimmick som vil gøre opmærksom på projektet. Det er samtidig første invitation til testbiblioteker i projektperioden.

Derudover kan en temadag med forskellige vinkler på ny teknologi give en god indgang til emnet og skabe interesse for de kommende tilbud. Her vil man allerede kunne begynde snakken om kommende netværk.

Derudover benyttes traditionelle plaforme som centralbibliotek.dk og relevante eksisterende netværk. Den senere videndeling ved overgangen til drift vil projektgruppen stå for, evt. sammen med nyetablerede netværk.


Succeskriterier

- Metoder til udvælgelse, test og videndeling er udviklet.

- Flere målgrupper afprøvet, herunder familien og forældre.

- Antallet af deltagende biblioteker er mindst 10 og alle 5 læringstilbud er testet.

- Tilbuddet er efterprøvet og vurderet relevante af deltagende biblioteker.

- Metoder er udviklet og beskrevet. Forslag til drift foreligger.


Tidsplan

2019: januar-marts Rammesætning og videndeling 2019: april-juni Konceptdesign og udformning af læringspakker og metoder. 2019: august-oktober Test og evaluering.

2019: oktober-december Planlægning og endelig beskrivelse af overgang til drift, herunder: Netværk etableres og koordinatorer (CB’er) udpeges. De fem cases udbydes til alle biblioteker. Videndeling benyttet tidligere i projektet sættes i spil her.

Designguides for udvikling af digitale læringstilbud benyttes som grundlag for udvikling af fremtidige tilbud, som udgangspunkt 2 nye tilbud hvert år.

Projektet vil afdække om den endelige videndeling og kompetenceudvikling vil ske via kombinerede teamdage/workshops, kurser, e-læring eller besøg på de enkelte biblioteker.

Ingen har postet indhold endnu.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Aabenraa Bibliotekerne
Aabenraa Bibliotekerne
Jammerbugt Bibliotekerne
Viborg Bibliotekerne
Slagelse Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Rudersdal Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Aarhus Kommunes Biblioteker
Hjørring Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Kolding Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Brønderslev Bibliotek
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Vejle Bibliotekerne
Ishøj Bibliotek
Biblioteket Frederiksberg
Slagelse Bibliotekerne
Viborg Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Roskilde Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Ishøj Bibliotek
Herning Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Det Kgl. Bibliotek
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Varde Bibliotek
Varde Bibliotek
Viborg Bibliotekerne
Lemvig Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Varde Bibliotek
Viborg Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Københavns Biblioteker
Solrød Bibliotek
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Hørsholm Bibliotek
Vejle Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Holstebro Bibliotek
Vejle Bibliotekerne