Foto: Centralbibliotekerne

Ny rapport: National analyse af bibliotekstilbud til ungdomsuddannelserne

14. marts 2019

På vegne af de seks centralbiblioteker offentliggøres nu den dugfriske rapport: National Analyse af bibliotekstilbud til ungdomsuddannelserne – Udvikling af folkebibliotekstilbud til ungdomsuddannelser samt skalérbar Best-Practise for samarbejde og fremtidig kompetenceudvikling.

Det er meget tydeligt, at der er mange interessenter og faglige interesser indenfor dette område, men rapporten har som ambition og håb at inspirere folkebibliotekerne og ungdomsuddannelserne til gode, konstruktive samarbejder, som tilgodeser eleverne mest muligt.

Rapporten afdækker udviklingen på biblioteksområdet ift. ungdomsuddannelserne. 
Herunder gives en præsentation af den oplevede serviceglidning fra ungdomsuddannelsernes biblioteksbetjeningsniveau over mod folkebibliotekerne, som er et resultat af omprioriteringer ved ungdomsuddannelserne (oftest på baggrund af besparelser). Der sættes også fokus på, hvilke konsekvenser dette har for elevernes uddannelsesrejse.
 
Vi har på baggrund af interview af interessenter og beskrivelser af 8 samarbejdsmodeller fra 8 forskellige biblioteker, listet en række anbefalinger, som I kan bruge til refleksion og opmærksomhedspunkter til at udarbejde egen Best-Practise i de tilfælde, hvor der ikke er et bibliotekstilbud på ungdomsuddannelserne, eller hvor der skal være et supplerende tilbud til uddannelsesbiblioteket. Dette er gjort udfra betragtningen om, at One Size doesn’t fit All, og for at imødekomme den store diversitet, der er på tværs af kommunerne.

Rapporten giver ligeledes anbefalinger til, hvilke kompetencer som er nødvendige, for at biblioteksansatte kan bidrage til elevens uddannelsesrejse, samt for at være en stærk partner i et samarbejde mellem folkebibliotek og ungdomsuddannelse. 
Der er listet en række kompetencer, der er hægtet op på, hvilke typer at tilbud, man stiller til rådighed for ungdomsuddannelserne. Dette giver mulighed for refleksion om, hvorvidt kompetencerne er tilstede på biblioteket eller om det skal skaffes qua efteruddannelse eller rekruttering.

Vi håber, at I vil bringe rapporten i spil i relevante sammenhænge og være med til at sprede inspiration og budskab i jeres netværk både inden og uden for sektoren.

Rapporten er at finde her i nyheden, men også placeret her https://centralbibliotek.dk/content/cb-projekter og inden længe på projektbank.dk.

Rapporten er blevet til i forlængelse af centralbiblioteksprojektet af samme navn støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Med venlig hilsen
Nina Thorsted Petersen / Projektleder og Specialkonsulent ved Odense Biblioteker og Borgerservice

P.S. Hvis du har nogen spørgsmål/kommentarer, så skriv til ntp@odense.dk eller ring til mobil 51482409